خدمات مرکز


بهینه‌سازی صفحات دریافت انرژی خورشیدی

چکیده: استفاده از انرژی‌ها پاک و به‌علاوه ذخیره‌سازی آن در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، دغدغه محسوب می‌شود و پیشرفت روزافزون انرژی پاک تأثیر بسزایی در عرضه و تقاضای آن داشته است. بدیهی است هرچقدر دامنه استفاده و بهینه‌سازی و بومی‌سازی انرژی‌های پاک گسترده‌تر شود، حرکت صنعتگران این عرصه بیشتر می‌شود. کشور ایران هم از این قاعده که پتانسیل استفاده از بیشتر انرژی‌های پاک را دارد، مستثنا نیست. یکی از مهم‌ترین انرژی‌های قابل‌دسترس بشر که جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی است، انرژی خورشیدی است. ایران با داشتن مساحتی نسبتاً زیاد و دریافت حداکثری نور خورشید، جزء کشورهای پیشتاز این عرصه قرارگرفته است. همان‌طور که ذکر شد، دریافت انرژی و ذخیره آن به سهولت امکان‌پذیر نیست، اما این  به‌منزله برطرف نشدن ایرادات نیست. مساحت صفحات خورشیدی از مهم‌ترین ایرادات این انرژی پاک است، با استفاده از تکنیک‌های جدید ازجمله کم کردن مساحت آن با تکنیک هدایت فنون‌های نور و متمرکز کردن آن بر روی صفحات خورشیدی، امکان رفع بزرگ‌ترین مشکل نیروگاه‌های خورشیدی فراهم می‌شود. با کم شدن مساحت صفحات، طبعاً حفظ و نگهداری این نیروگاه‌ها، پایین آمده و تعریف جدیدی هم ازنظر مقرون‌به‌صرفه بودن و توان دریافت انرژی نسبت به مساحت کمتر به وجود می‌آید. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از مطالعات و پژوهش فعالیت‌های کارگاهی، ساخت سازه‌های بسیار کوچک‌تر امکان‌پذیر است.

مقالات دیگر
بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر فضای مجازی بر رضایت از والدی مادران نوزادان بستری در بخش‌های ویژه نوزادان

دکتر ملیحه کدیور ، طاهره مخلص آبادی فراهانی * ، دکتر نعیمه سید فاطمی ، عباس مهران . دکتر کارن پریدهام


بررسی خواص ساختاری نانو ذرات

سکینه ییلاقی اشرفی ، احمد قلی زاده ،علی پهلوان


داده‌کاوی در سری‌های زمانی و کاربرد آن در بورس

سید محمد میرمحمد