خدمات مرکز


ارائه یک روش تطبیقی جدید برای حفاظت ریز شبکه‌ها بدون استفاده از کانال های ارتباطی

چکیده: ازآنجاکه سطح اتصال کوتاه ریز شبکه در حالت­های عملکردی متصل به شبکه و جزیره­ای متفاوت است نمی­توان تنظیمات ثابتی (مطابق روش‌های سنتی) برای تجهیزات حفاظتی جریانی ریز شبکه در نظر گرفت. در این مقاله طرح حفاظت تطبیقی جریانی مبتنی بر استفاده از اطلاعات محلی بدون نیاز به کانال مخابراتی برای حفاظت ریز شبکه پیشنهاد گردیده است. در طرح پیشنهادی، ابتدا وقوع خطا به کمک مقدار جریان اندازه­گیری شده تشخیص داده می‌شود، سپس متوسط تغییرات ولتاژ برای سه سیکل (AV3) اندازه­گیری شده و با مقایسه آن با حدود از قبل تعیین‌شده، حالت عملکردی ریز شبکه به‌صورت online تشخیص داده می‌شود. در ادامه تنظیمات مربوط به آن حالت به رله­ها اعمال می‌شود. تنظیمات مربوط به هر یک از حالت­های عملکردی شبکه با حل مسئله هماهنگی رله­های اضافه جریان به‌صورت offline به‌دست‌آمده می­آید. مسئله هماهنگی رله­ها برای هر حالت عملکردی، با توجه به قیود مربوط به آن حالت، به‌صورت یک مسئله بهینه‌سازی فرمول­بندی شده و از الگوریتم ترکیبی GA و LP برای حل آن استفاده‌شده است. همچنین برای کاهش زمان عملکرد رله­ها یک مشخصه سه­بعدی بجای مشخصه استاندارد IEC پیشنهاد گردیده است. روش حفاظت تطبیقی پیشنهادی به یک شبکه نمونه اعمال‌شده و نتایج به‌دست‌آمده از شبیه­سازی،­ کارایی طرح حفاظت تطبیقی پیشنهادی را نشان می‌دهد.

مقالات دیگر
ارائه یک روش تطبیقی جدید برای حفاظت ریز شبکه‌ها بدون استفاده از کانال های ارتباطی

کیوان الله مرادی ، عباس صابری نوقابی ، محسن فرشاد


بررسی و تعیین شاخص‌های انرژی برای تولید گوجه ‏فرنگی و ارائه راهکار برای توسعه کشاورزی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی ای اچ پی،مطالعه موردی ،شهرستان کنارک

شروین امینی ، هادی رونده


بررسی تطبیقي عدالت تكويني و تشريعي از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه

زینب زمانی انالوجه