خدمات مرکز


تأثیر پوسچر سندرم متقاطع فوقانی بر روی کینماتیک کتف

چکیده: زمینه و هدف: عدم تعادل عضلات اطراف كتف موجب اختلال در حركت و موقعيت كتف و به‌تبع آن اختلال در راستاي صحيح ستون فقرات و درد شانه می‌شود.روش بررسی: پژوهش حاضر تأثیر پوسچر سندرم متقاطع فوقانی بر روی کینماتیک کتف(پروتراکشن، و چرخش فوقانی) در دو سمت غالب و غیر غالب در سه گروه از کاربران کامپیوتر مبتلا به سندرم متقاطع فوقانی با درد و بدون درد و سالم بود. آزمودنی‌ها  به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی ساده، و با تشخیص پزشک ارتوپدی به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.نمونه‌ها به سه گروه، مبتلا به سندرم متقاطع فوقانی با درد و بدون درد، و سالم با میانگین سنی82/2 5/24، 33/3 5/26،33/3 5/26 ، تقسیم شدند.یافته‌ها: بین پروتراکشن و چرخش کتف در دو سمت غالب و غیر غالب گروه سالم اختلاف معناداری مشاهده نشد (15/0p=، 25/0p=). در گروه مبتلا به سندرم متقاطع فوقانی با درد، بین میزان پروتراکشن و چرخش فوقانی کتف اختلاف معناداری مشاهده شد (362/0p=، 423/0p=).  هم‌چنین در گروه مبتلا به سندرم متقاطع فوقانی بدون درد، بین میزان پروتراکشن و چرخش فوقانی کتف اختلاف معناداری مشاهده شد (932/0p=، 362/0p=). نتیجه‌گیری: از یافته‌های تحقيق حاضر می‌توان نتيجه گرفت كه افراد مبتلا به سندرم متقاطع فوقانی داراي هماهنگي منظم ريتم اسكاپولوهومرال در مجموعه شانه نيستند و تغييراتي که سندرم متقاطع فوقانی در موقعیت قرارگيري كتف ايجاد می‌کند، عامل مهمي در اين اختلال است.

مقالات دیگر
پهباد آتش‌نشان مستقر درروی خودروی آتش‌نشانی

حسام رضایی نوری ، محسن احمد خان بیگی


شبيه سازي ميدان جريان سيالي و حرارتي محفظه آب يك موتور گاز طبيعي

كامران وفادار ينگجه ، ابوالفضل وفادار ينگجه


بررسی مدل های خدمات پورتال کسب‌وکار الکترونیک و ارائه یک مدل بین‌المللی مناسب جهت تجاری سازی فناوری ابر رایانش

محبوبه عباسی . مهردخت اندامي . حمید دوست محمدیان