خدمات مرکز


بررسی فعالیت ضد میکروبی ،ضد باکتریایی و ضد قارچی ، عصاره‌های رشته‌های سفید خیار دریایی، در چهار غلظت در خلیج چابهار، دریای عمان

چکیده:  خارپوستان موجوداتی هستند که در کف اقیانوس‌ها زندگی می‌کنند و به‌طور مداوم در معرض باکتری‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها و بسیاری از میکرواورگانیسم های مضر و بیماری‌زا قرار می‌گیرند. هنگام استرس، رشته‌های سفید کلاژنی را از طریق پاره کردن دیواره کلواک به خارج از بدن پرتاب می‌کنند.(Flammang & Ribesse, 2002; Chen, 2003).آزاد شدن این رشته‌ها می‌تواند همراه با ترشح یک ماده سمی به نام holothurin باشد(Ridzwan, 2007). سم هولوتورين در پزشکي به‌عنوان داروي ضد سرطان استفاده می‌شود. در این پژوهش فعالیت ضد میکروبی عصاره‌های آبی متانولی، متانولی، کلروفرمی و n هگزانی رشته‌های سفید خیار دریایی Stichopus variegatus جمع‌آوری‌شده از خلیج چابهار، در غلظت‌های 1، 2، 4 و 8 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر روی 4 سویه باکتریایی(Staphylococcus epidermidis, Proteus vulgaris, Escherichia coli, Staphylococcus aureus,) قارچ Aspergillus niger و مخمر Candida albicans به روش انتشار دیسک انجام شد.از میکروارگانیسم‌های فوق سوسپانسیون 5/0 مک فارلند در زیر هود تهیه‌شده و سپس سویه‌های موردنظر توسط سواپ روی محیط کشت مولر هینتون آگار برای باکتری‌ها و محیط کشت سابرو دکستروز برای قارچ‌ها، کشت داده شدند. سپس دیسک‌های با غلظت‌های مشخص روی محیط کشت قرار گرفتند. در این تحقیق بهترین اثر مربوط به عصاره متانولی رشته‌های سفید در غلظت 8 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر روی سویه باکتری S.epidermidis با قطر هاله عدم رشد 46/9 میلی‌متر و کمترین قطر هاله عدم رشد نیز مربوط به عصاره متانولی رشته‌های سفید در غلظت 2 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر روی سویه مخمر C.albicans با قطر هاله عدم رشد16/1 میلی‌متر بود و عصاره‌های آبی متانولی، کلروفرمی و n هگزانی فاقد اثر می‌باشند.

مقالات دیگر
سنتز فیلم‌های لایه‌نازک، به‌صورت نانو کامپوزیت نیکل اکسید روی اکسید به روش سل ژل و بررسی و مقایسه‌ی عملکرد ضد باکتریایی آن‌ها

هما موگویی ، منیر،دودی؛طالبیان، نسرین


شناخت، نحوه پیشگیری و کنترل بیماری مولتیپل اسکلروزیس ام اس

مهدی فتحعلیزاده


روکش معابر،سازگار با محیط‌زیست ، بایا

سهیل سلمانی